Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğünün Görevleri

1) Devletten başkasına ait ormanlardaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

2) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun l inci maddesine göre orman tanımına girmeyen sahipli yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin yararlanmalarına ait iş ve işlemleri takip etmek.

3) 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 24/3/1950 tarihli ve 5658 sayılı Kanuna göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.

4) Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

5) Orman tahdit ve kadastrosuna itiraz davalarını ve mülkiyet ihtilaflarını takip etmek.

6) Kesinleşen orman tahdit ve kadastro sonucuna göre Devlet ormanlarının tapuya tescil ve terkin işlerinin yapılmasını takip etmek.

7) Orman kadastro komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

8) Orman tahdit ve kadastrosu yapılan belde ve köylerdeki orman sınırlarının korunması ve kaybolan sınır noktalarının yenilenmesini sağlamak, gerektiğinde orman sınırlarını yerinde tespit etmek.

9) Orman tahdit ve kadastrosu yapılmamış yerlerde idari ve teknik yönden orman sınırlarını belirlemek.

10) Orman kadastrosu ile arazi kadastrosu arasındaki uyumsuzlukları tespit etmek, idari veya yargı yolu ile düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.

11) Bölge müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak